Kosár Kosarad

Általános szerződési feltételek

I. Az oldal működése.

 1. A kupondebrecen.hu címen működő közösségi vásárlói internetes oldal - a továbbiakban, mint Oldal - a Starpon Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (Cégjegyzék szám: 09-09-023278, Adószám: 23968295-1-09, Székhely: 4028 Debrecen, Zöld utca 8. II/9.) – a továbbiakban, mint Tulajdonos - kizárólagos tulajdona.
 2. Az Oldaüzemeltetője a Starpon Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (Cégjegyzék szám: 09-09-023278, Adószám: 23968295-1-09, Székhely: 4028 Debrecen, Zöld utca 8. II/9.) – a továbbiakban, mint Üzemeltető.
 3. A gazdasági társaságot nyilvántartásba vevő cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
 4. Tárhelyszolgáltató neve: Drágán Miklós ev. Tárhelyszolgáltató székhelye: 4030 Db. Pohl Ferenc u. 72 Tárhelyszolgáltató e-ail címe: dragan.miklos@gmail.com
 5. Felhasználó az, aki az Oldal szolgáltatásait Kupon vásárlásra igénybe veszi.
 6. Szolgáltató az, akinek termékét vagy szolgáltatását – a továbbiakban, mint Szolgáltatás - az Üzemeltető, a köztük fennálló szerződés alapján, az Oldalon elérhetővé teszi.
 7. Szolgáltató jelentős árengedményt nyújt a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználók részére.
 8. Az Üzemeltető az Oldalon hirdeti az árengedménnyel csökkentett áron a kedvezményes Szolgáltatást, amit a Felhasználó az Oldalon megvásárolt Kuponnal vehet igénybe a Szolgáltatótól.
 9. Az Üzemeltető a Szolgáltató kérésére kikötheti, hogy a kedvezményes Szolgáltatás csak adott idő alatt, adott számú Kupon megvásárlása esetén lép érvénybe. Az Oldal erről, és az addig eladott kuponszámról folyamatos tájékoztatást nyújt. A Felhasználó az általa választott Kupont az Oldalon elérhető fizetési módon kifizeti.
  Ha adott időre az adott számú Kupon nem kerül értékesítésre, a kedvezmény nem lép életbe, a kifizetett Kuponértékét az Üzemeltető a Felhasználó részére hiánytalanul visszafizeti.
 10. Az Üzemeltető tájékoztatja a Szolgáltatót a megvásárolt Kuponokról és azok Felhasználóiról.
 11. Szolgáltató az Oldalon hirdetett kedvezményes Szolgáltatást nyújtja, és az arra vonatkozó jogszabályok szerint számlázza a Felhasználónak, és ellenértékként tőle elfogadja a Kupont. A Kupon a kedvezményes Szolgáltatás bruttó értékét testesíti meg, a Felhasználó további térítésre nem kötelezhető.
 12. Szolgáltató kikötheti, hogy a Kupont csak előre meghatározott ideig váltja be. Ez esetben ez az Oldalon és a Kuponon is fel van tüntetve. A határidő lejárta után a Kupon érvénytelen, visszatérítésre sem a Szolgáltató, sem az Üzemeltető nem kötelezhető.
 13. Szolgáltató kikötheti, hogy egy személytől csak korlátozott számú Kupont fogad el. Ezért, illetve a Kuponnal való esetleges visszaélések elkerülése érdekében a Szolgáltató kérheti a Kupon Felhasználójától, hogy azonosítsa magát.  

II. A Kupon vásárlás feltételei.

 1. Az Oldalt bárki szabadon látogathatja, de Kupont csak regisztrált Felhasználók vásárolhatnak.
 2. A regisztráció során megadott adatok valódiságát az Üzemeltető nem vizsgálja, de hibás, vagy valótlan adatok megadás miatt előforduló bármiféle hátrány, kár vagy jogsértés esetén kizárja a felelősségét.
 3. A regisztrációval a látogató hozzájárul ahhoz, hogy adatai az Oldal Üzemeltetőjének és Tulajdonosának adatbázisába kerüljenek, akik ez alapján részére az Oldal működésével kapcsolatos hírleveleket, ajánlatokat, értesítéseket, vagy egyéb reklám anyagokat küldjenek, akár hagyományos, akár elektronikus formában.
 4. Kupon értékesítésével és hozzáférhetővé tételével kapcsolatos értesítések, a Kupon felhasználhatóságának ellenőrzése, az esetleges visszafizetések a regisztráció során megadott adatok alapján történik.
 5. Regisztrációra csak nagykorú látogatók jogosultak.

A webáruházban történő vásárlással adásvételi szerződés jön létre az Üzemeltető és a Felhasználó között. A webáruházban történő vásárlás esetén a jelen Általános Szerződési Feltételekben leírtak szerint a megrendeléssel a Felhasználó vételi ajánlatot tesz, amely az áru/szoláltatás megrendelésével jön lére az adásvételi szerződés az Üzemeltető és a Felhasználó között. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, az elektronikus úton megtett jognyilatkozattal jön létre. Az Üzemeltető a szerződést annak száma szerint tartja nyilván a vásárlás napjától számított 6. naptári év utolsó napjáig. A vásárlás napja a megrendelés napja.

A szerződéskötés nyelve magyar.

A szerződés a magyar jog hatálya alá tartozik.

Egyéb feltételek.

 1. A kiválasztott Kupon megvásárlása a Kupon árának az Üzemeltető részére történő megfizetésével történhet az Oldalon lehetővé tett fizetési módon.
 2. Az Oldal látogatóitól, Felhasználóitól, a Kupon megvásárlóitól sem az Oldal Tulajdonosa, sem az Üzemeltetője nem kér bankszámlával, vagy bankkártyával kapcsolatos információkat.
 3. Kupon kifizetésekor bankkártyás fizetés esetén a Felhasználó a választott banki fizetési rendszert használja, átutalásos fizetés esetén pedig a saját bankjának ad megbízást.
 4. Az Oldal Üzemeltetője a fizetést igazoló banktól kapott értesítésből, vagy saját banki kivonatán értesül az átutaló számlatulajdonos nevéről és annak bankszámla számáról. A fizetés elfogadása és az esetleges visszafizetések ezen adatok alapján történnek.
 5. A fizetés időpontjának a Kupon árának az Üzemeltető bankszámláján történő jóváírása számít.
 6. Az összeg jóváírását követő 48 órán belül az Üzemeltető a fizetés elfogadásáról értesíti a Felhasználót a regisztrációnál megadott címre küldött e-mail útján.
 7. Amint a kedvezmény I/7. pont szerint feltételei teljesülnek, az Üzemeltető e-mailben értesíti a Felhasználót és elküldi részére a Kupont.
 8.  A Felhasználó kinyomtatja magának a Kupont.
 9. Ha a kedvezmény az I/7. pont szerint nem lép életbe, úgy a határidőt követő 48 órán belül az Üzemeltető értesíti a Felhasználót és részére a kupon árát 3 munkanapon belül visszautalja. A visszautalás időpontjának az Üzemeltető bankszámlájának megterhelésének a napja számít.
 10. A megvásárolt Kuponnal kapcsolatban a Felhasználót a vonatkozó jogszabályok keretében biztosított feltételek fennállása esetén megilleti az elállás joga. Ez esetben a Kupont az Üzemeltető köteles visszaváltani. Az Üzemeltető a csak a Kupon I.10. pont szerinti felhasználhatósági idején belül bejelentett elállási igényeket teljesíti. Elállási kérelmét a Felhasználó a rendelkezésére álló határidőn belül az Üzemeltető részére küldött e-mail útján jelentheti be. Az Üzemeltető meggyőződik arról, hogy az adott Kupon még nem került felhasználásra, és érvényteleníti a Kupont. Ez alapján értesíti a Felhasználót, hogy elfogadta az elállási igényt, és részére a Kupon ellenértékét 30 napon belül visszatéríti.

Az Üzemeltető törekszik arra, hogy az Oldalon az adott település legjobb Szolgáltatóinak ajánlatait szerepeltesse, de azok tartalmát érdemben nem vizsgálta, így azok minőségéért felelősséget nem vállal. Az ajánlatokban szereplő Szolgáltatás kellő megismerése a Felhasználó érdeke és felelőssége.

Az Üzemeltető jogosult a Felhasználótól a vásárlást megtagadni, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a vásárlási szándék a Tulajdonos, az Üzemeltető, vagy harmadik fél érdekeit sértő tevékenységet szolgál, gazdasági visszaélésre vagy bármilyen egyéb jogellenes cselekményre irányul.

III. A Kupon felhasználása.

 1. Az Oldalon megvásárolt Kupont a Felhasználó az Oldalon feltüntetett feltételek szerint használhatja fel a kiválasztott Szolgáltatás igénybevételére az adott Szolgáltatónál.
 2. Az Üzemeltető nem tiltja a Kupon harmadik félre történő átruházását, de ahhoz a Szolgáltató jóváhagyására lehet szükség.  Ennek beszerzése a Felhasználó feladata.
 3. Az Üzemeltető elállási igényt csak az eredeti Felhasználótól fogad el.
 4. A Szolgáltatásteljesítése a Szolgáltató kötelessége.
 5. Szolgáltatással kapcsolatos összes felelősség a Szolgáltatót terheli.
 6.  A Szolgáltatással kapcsolatos bármiféle reklamációt, kártérítési igényt a Felhasználónak a Szolgáltatóval szemben kell érvényesíteni. Kivételt képez, ha a Szolgáltató a Kupon által igénybe vehető szolgáltatás nyújtását neki felróható okból megtagadja, vagy az érvényes Kupont fizetési eszközként a jogos felhasználójától nem fogadja el. Ez esetben a Felhasználó az Üzemeltetővel szemben jogosult a Kupon értékének visszatérítésére vonatkozó igényét benyújtani.

IV. A felelősség elhatárolása.

 1. Tulajdonos felelőssége annak betartatása, hogy az Oldal működése megfeleljen a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Ennek érdekében az Oldal működési elveit meghatározza, és a működtetés eszközéül szolgáló internetes programot elkészítteti és folyamatosan karbantartja. A Tulajdonos az Oldalt az Üzemeltető használatába adja. Ezzel az Üzemeltető válik az Oldalon megvalósuló gazdasági tevékenység alanyává. A Tulajdonos az Oldal látogatóival, Felhasználóival szemben semmiféle felelősséget nem vállal.
 2. Az Üzemeltető az Oldal működése révén megvalósuló gazdasági tevékenységet saját felelősségére önállóan, vállalkozóként látja el. Az tevékenységgel kapcsolatban polgári jogi és adójogi kötelezettség terheli.
 3. Az Oldalt minden látogató a saját felelősségére használja. Az Üzemeltető az Oldal esetleges hibás működéséből adódó károkért legfeljebb a részére megfizetett vételár erejéig vállal felelősséget a Felhasználóval szemben.
 4. Tulajdonos és az Üzemeltető az érvényben lévő adatvédelmi jogszabályok előírásai szerint köteles eljárni.
 5. A regisztrációval a Felhasználó kötelezi magát, hogy a Használati Feltételeket megismerte és elfogadja, az Oldal használatával keletkező bármilyen jogviszony tekintetében irányadónak tekinti azokat.
 6. Az Üzemeltető egyoldalúan és bármikor jogosult a Használati Feltételeket módosítani. Mindenkor az Oldalon elérhető verzió a hatályos.

V. Elállás joga.

 1. Üzemeltető elállási joga

Az Üzemeltetőt  megilleti az adásvételi szerződéstől történő elállás joga abban az esetben is, ha az áru/szolgáltatás árának feltüntetése hibásan történt, és a Vevő a megrendelését a hibás áron megrendelte, vagy ha olyan áru megrendelésének visszaigazolása történt meg, amely a készletből kifogyott, és Eladó már nem tudja azt megfelelő időn belül beszerezni. Elállás esetén Üzemeltető  a Felhasználó  részére e-mailben küldi meg nyilatkozatát, és Üzemeltető  ügyfélszolgálata azonnal felveszi a Felhasználóval  a kapcsolatot egyeztetés, és a felek megállapodása alapján a megrendelt áru/szolgáltatásra helyett más árura/szolgáltatásra történő szerződésmódosítás céljából.

 2.  A Felhasználó elállási joga

Felhasználó  14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó  vagy az általa megjelölt, a Kupont megrendeli.

Ha Felhasználó  elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Starpon Hungary Kft. 4030 Debrecen, Vámraktár u. 3, e-mail: info@kupondebrecen.hu.

Az elállás joghatásai

Ha A Felhasználó eláll ettől a  szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az  elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az  általa teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a  szállítási költséget is utánvétes kiszállítás esetén. A visszatérítés során az  eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó  más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználó  semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpont az irányadó.

Felhasználó  köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Felhasználó  viseli.

Felhasználó  kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A Felhasználó  az őt megillető elállási jogot tartozik rendeltetésszerűen, e jogával vissza nem élve gyakorolni. Visszaélésnek minősülő elállás esetén Üzemeltető  mentesül az áru visszavételének és a vételár visszafizetésének kötelezettsége alól.

Üzemeltető  kizárólag a sérülésmentes, nem használt, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek Felhasználót  terhelik. A visszaszállítás során eltűnt áruért Üzemeltető  felelősség nem terheli. Az áru hiányában az Üzemeltetőt  semmilyen kötelezettség nem terheli.

VI. Szerződésre alkalmazandó jog, jogviták elintézésének módja.

A Felek között létrejött adásvételi szerződésre a magyar jogot kell alkalmazni.

A Felek a szerződésből eredő jogvitájukat egymás közötti egyeztetéssel békés úton törekszenek megoldani.

Felhasználó  az Üzemeltető  székhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat (Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület – 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.).

Amennyiben a jogvita rendezése bíróságon kívül nem vezet eredményre, úgy a Felek kikötik az Üzemeltető  székhelye szerint illetékes, az ügyre hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

VII. A jelen ÁSZF hatálya, záró rendelkezések.

Az ÁSZF hatálya az Eladóra Üzemeltetőre, valamint a Felhasználókra  terjed ki. Az ÁSZF hatálya nem terjed ki a fizetést bonyolító pénzintézetre, valamint a Szállítóra.

Az Eladó és a Felhasználó  közötti jogviszony akkor jön létre, ha a Felhasználó  megrendelését véglegesítette, illetve ennek keretében a Felhasználó  a Szolgáltatás jelen ÁSZF-jét elfogadja, és a Felhasználó  részére az Üzemeltető  a megrendelést elektronikus úton visszaigazolta.

Az ÁSZF érvényes szövegének hatályba lépése napja az a nap, amely a honlapon feltüntetésre került. Az ÁSZF a Felhasználó  számára elmenthető és kinyomtatható formátumban is elérhető.

Az ÁSZF határozatlan időre szól.

Az ÁSZF módosításának esetén a folyamatban lévő megrendelésekre a megrendelés dátuma szerint érvényes ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.