Kosár Kosarad

Adatkezelési tájékoztató

BEVEZETÉS

A) A Starpon Hungary Kft. (4028 Debrecen, Zöld utca 8. 2/9, Cg. 09-09-023278 Debreceni Törvényszék Cégbírósága), mint a www.kupondebrecen.hu domainen elérhető, „Kupondebrecen” elnevezésű weboldal (”Weboldal”) üzemeltetője kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (”Infotv.”), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletnek (”Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy ”GDPR”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (”Ptk.”) és az egyéb jogszabályoknak, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (”Hatóság”) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

 

B) Starpon Hungary Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (”Infotv.”) 3. § 9. pontja értelmében vett adatkezelőnek (”Adatkezelő”) minősül, és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Az adatkezelőnek minősül az, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

 

C) Igénybe vevőnek minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet felhasználó, aki az információs társadalommal összefüggően a Weboldalt látogatja, a Weboldalon regisztrál, saját fiókot/identitást hoz létre, terméket vásárol, a Weboldalon szolgáltatást vesz igénybe illetve megrendelést ad le (”Igénybe Vevő”).

 

D) Szolgáltatásnak minősül a Starpon Hungary Kft. által üzemeltett www.kupondebrecen.hu weboldalon biztosított minden szolgáltatás, mely a weboldalon elérhető (”Szolgáltatás”).

 

E) A Starpon Hungary Kft.-vel szerződött és együttműködő üzleti felek a Starpon Hungary Kft. partnerei (”Partner”).

 

F) A Starpon Hungary Kft. ezúton tájékoztatja Igénybe Vevőit, Weboldalának látogatóit az általa a Weboldallal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési, technikai és védelmi intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről, az adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

 

G) Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját időről-időre megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 5 nappal előre közzéteszi honlapján.

 

H) Jelen adatkezelési tájékoztatóra vonatkozóan a Starpon Hungary Kft. ÁSZF-je is tartalmazhat releváns rendelkezéseket. Az ÁSZF https://www.kupondebrecen.hu/aszf linken érhető el.

 

I) Amennyiben jelen adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatban kérése, kérdése merülne fel, úgy kérjük, vegye fel a Starpon Hungary Kft.-vel a kapcsolatot a info@kupondebrecen.hu e-mail címen. A Starpon Hungary Kft. készséggel áll rendelkezésére.

 

1. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

A Starpon Hungary Kft. adatvédelmi tisztviselője ezen az e-mail címen érhető el: info@kupondebrecen.hu

 

2. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Az Adatkezelő: Starpon Hungary Kft.

Székhely: 4028 Debrecen, Zöld utca 8. 2/9.

Cégjegyzék szám: 09-09-023278 Debreceni Törvényszék Cégbírósága, 

Adószám: 23968295-1-09

E-mail elérhetőség: info@kupondebrecen.hu 

Telefon: + 36(30)555-77883. ADATFELDOLGOZÓK

3.1. A Starpon Hungary Kft. tevékenysége ellátásához az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozók az adatkezelő nevében személyes adatokat kezelnek, kizárólag a Starpon Hungary Kft.-vel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint.

 

- Drágán Miklós ev. (1032 Debrecen, Pohl Ferenc u. 72., adószám: 60882927-1-29) az Adatkezelő által nyújtott Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan elsődlegesen informatikai szolgáltatásokat biztosít (pl. tárhely szolgáltatás).

 

3.2. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

 

4. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK ELVEI

4.1. A Starpon Hungary Kft. a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az átláthatóság elvének megfelelően, a hatályos jogszabályok alapján végzi.

 

4.2. A személyes adatokat az adatkezelő az érintett Igénybe Vevők hozzájárulása alapján, célhoz kötötten használja fel és kezeli.

 

4.3. A személyes adatokat a Starpon Hungary Kft. kizárólag a jelen tájékoztatóban, valamint a jogszabályokban foglalt adatkezelési céloknak megfelelően, a szükséges mértékben kezeli.

 

4.4. A Starpon Hungary Kft. tájékoztatja az Igénybe Vevőket, hogy az általuk megadott személyes adatok pontosságáért az azt megadó személy tartozik felelősséggel. A Starpon Hungary Kft. felhívja az Igénybe Vevők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

4.5. A Starpon Hungary Kft. az általa kezelt személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott eseteken túl, valamint egyes – a jelen tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Partnereken kívül harmadik félnek nem adja át.

 

4.6. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben kezelhető, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

 

4.7. Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok megfelelő biztonságát. A Starpon Hungary Kft. webalkalmazásai az iparágban általánosan elfogadott, biztonságos alkalmazás szerveren kerülnek futtatásra. Támadás esetén az elsődleges cél az adatbiztonság megőrzése, mivel a végfelhasználók által használt rendszerek 100%-ban redundánsak adat és szolgáltatás szinten is, incidens esetén azonnal megszüntetésre kerülnek az érintett szerverek elérését, amíg a kivizsgálás tart. 5. A KEZELT ADATOK

5.1. Ha az Igénybe Vevő a Weboldal felületét látogatja, a Starpon Hungary Kft. rendszere automatikusan rögzíti az Igénybe Vevő IP címét.

 

5.2. A Weboldal használatához, a böngészéshez nem szükséges megadni adatokat, ám a vásárláshoz legalább e-mail cím megadása szükséges.

 

5.3. A regisztrációhoz felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím megadása kötelező. Szabadon választható, hogy a regisztráló megadja-e telefonszámát és címét.

 

5.4. Amennyiben az Igénybe Vevő saját döntése alapján a Facebook fiókját összekapcsolja a Weboldallal, akkor a Starpon Hungary Kft. a fentieken túl az Igénybe Vevő következő személyes adatait kezelheti: facebook profilnév, facebook profil URL-je, facebook profil azonosító, facebook profilkép, facebook e-mail cím, facebookban megadott lakcím, facebookban megadott nem, születésnap, bemutatkozás és weboldal URL.

 

5.5. Ha az Igénybe Vevő a Weboldalon terméket vagy szolgáltatást vásárol, úgy a Starpon Hungary Kft. a szerződési kötelezettségek teljesítése érdekében az Igénybe Vevő az alábbi adatokat is kezeli: vásárlás időpontja, vásárolt kupon darabszáma, kuponkód, kupon vételára, automatikusan generált azonosítószám. Amennyiben az Igénybe Vevő ajándékba kívánja adni a vásárolt szolgáltatást, úgy a megajándékozott neve is adatkezelés alá esik.

 

5.6. Az Igénybe Vevő kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján, valamint a cookie-k alkalmazásával a Starpon Hungary Kft. az Igénybe Vevő személyes jellemzőit, személyes preferenciáit és érdeklődési körét automatizált módon kezeli.

 

5.7. Abban az esetben, ha az Igénybe Vevő a megvásárolt termék kiszállítását kéri, úgy a kiszállítás pontos elvégzése érdekében a Starpon Hungary Kft. az Igénybe Vevő által megadott személyes adatokat is kezeli: név, irányítószám, helységnév, utca, házszám, vételár, termék megnevezése.

 

5.8. Utazási és egyéb, nem termékvásárlásra irányuló szolgáltatások vásárlása esetén a szolgáltatás tényleges igénybevételének előfeltétele lehet egyéb személyes adatok megadása is, melyet Partner kizárólag a szolgáltatások teljesítése érdekében kérhet el Igénybe Vevőtől. Ezen adatok kezelésére a Partner adatvédelmi irányelveinek megfelelően kerül sor.


6. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A Starpon Hungary Kft. által gyűjtött személyes adatok az alábbi célokból és módokon használhatóak fel:

 

6.1. Felhasználói fiók létrehozása

Adatkezelés célja: Az Igénybe Vevő által megadott adatokat a Starpon Hungary Kft. felhasználhatja a fiók kezeléséhez, ami Igénybe Vevő részére számos kényelmi funkciót biztosít (pl. korábbi vásárlásoknak megtekinthetősége).

A kezelt személyes adatok: 
- felhasználónév, név, e-mail cím (a regisztrációhoz kötelezően megadandó adatok);
- telefonszám és cím (az Igénybe Vevő által szabadon választhatóan megadott adatok);
- vásárlás időpontja, vásárolt kupon darabszáma, kuponkód, kupon vételára, automatikusan generált azonosítószám.

Az adatkezelés jogalapja: az Igénybe Vevő hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, a regisztráció törléséig.

 

6.2. A Szolgáltatás teljesítése és számlázás

Adatkezelés célja: az Igénybe Vevő által megvásárolni kívánt termékek és szolgáltatások nyújtásához, a szerződés megkötéséhez, az esetleges módosításához és megszüntetéséhez, és a szerződésből származó díjak számlázásához szükség van az Igénybe Vevő személyes adatainak kezelésére. Az adatkezelés során a megvásárolt termékek vagy szolgáltatások egyedi azonosító száma, vagy az azonosító egy része továbbításra került a szolgáltatást nyújtó, terméket értékesítő Partner részére kizárólag a szerződés teljesítése érdekében.

A kezelt személyes adatok: 
- név, e-mail cím, számlázási név, számlázási cím (a szerződéskötés előfeltétele, megadása kötelező);
- vásárlás időpontja, vásárolt kupon darabszáma, kuponkód, kupon vételára, automatikusan generált azonosítószám;
- az Igénybe Vevő által szabadon választhatóan megadott adatok: nem, telefonszám, születési idő és lakóhely irányítószám.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítse.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának eléréséig, számlázási adatokat a számla kiállításától számított 8 évig.

 

6.3. Azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés

Adatkezelés célja: az Igénybe Vevő beazonosítása és a vele való kapcsolattartás, valamint az Igénybe Vevő és a Starpon Hungary Kft., vagy az Igénybe Vevő és a Starpon Hungary Kft. partnerei között felmerülő kérdések, viták megoldása (igény-, és jogérvényesítés), visszaélések elkerülése.

A kezelt személyes adatok: megvásárolt termékek vagy szolgáltatások egyedi azonosító száma, vagy az azonosító egy része

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés és a kapcsolattartás vonatkozásában a szerződés teljesítése, ezen túlmenően az adatkezelés a Starpon Hungary Kft. és a Partnerek jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Adatkezelés időtartama: a felhasználói fiók és regisztráció Igénybe Vevő által történő törlésétől számított 1 évig.

Jogos érdek bemutatása: a Starpon Hungary Kft. a fent megjelölt egyes adatokat a felhasználói fiók és regisztráció Igénybe Vevő által történő törlésétől számított 1 évig még kezeli azért, mert ez az időszak szükséges a Partnerekkel kötött szerződések elszámolásához, valamint az esetleges visszaélés-gyanús tranzakciók kivizsgálásához, valamint az ezzel kapcsolatos igény- és jogérvényesítéshez. Ezen elszámolási és visszaélés megelőzési és kivizsgálási, valamit igény- és jogérvényesítési célú adatkezelés nem érinti az egyéb személyhez fűződő és más alapvető jogok gyakorlását, viszont a Starpon Hungary Kft. és együttműködő szerződéses partnereink jogszabályon alapuló visszaélés, csalás megelőzési kötelezettségei és igényérvényesítése miatt szükséges.

 

6.4. Kiszállítással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: a megvásárolt kupon kiszállításának pontos levégzése.

A kezelt személyes adatok: név, irányítószám, helységnév, utca, házszám, vételár, termék megnevezése

Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése

Adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának eléréséig, azaz a kiszállítás elvégzésig.

 

6.5. Marketing célú adatkezelés

Adatkezelés célja: 
- Igénybe Vevőnek nyújtott tájékoztatás a Kupondebrecen fejlesztéséről, szolgáltatásairól, a Weboldalon elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról, valamint a Starpon Hungary Kft. hivatalos értesítéseiről;
- az Igénybe Vevő érdeklődési körének, személyes preferenciáinak megfelelő, személyre szabott ajánlatok eljuttatása; 
- Starpon Hungary Kft. szerződött Partnerek részére történő adattovábbítás annak érdekében, hogy a Partnerek közvetlen üzleti (direkt-marketing) ajánlattal keressék meg Igénybe Vevőt (ideértve a hírlevél küldését is).

A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni a levél végén található linken keresztül.

A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, nem, telefonszám, lakóhely irányítószám, IP cím.

Az adatkezelés jogalapja: az Igénybe Vevő hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

 

6.6. Statisztikai célú adatkezelés

Adatkezelés célja: látogatói statisztikák készítése saját, belső célra.

A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, nem, telefonszám, ó lakóhely irányítószám, IP cím.

Az adatkezelés jogalapja: Igénybe Vevő hozzájárulása

Adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának eléréséig, 1 (egy) év után csupán aggregát formában történik a tárolás.

 

 

6.7. Egyéb adatkezelés

Adatkezelés célja: a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, vagy jogszabály felhatalmazása esetén más szervek, adatok közlése, átadása, tájékoztatás adása, iratok rendelkezésre bocsátása céljából megkeresheti az adatkezelőt, mely esetben a Starpon Hungary Kft. teljesítenie kell a megkeresésben foglaltakat.

Kezelt személyes adatok: Igénybe Vevő által megadott, vagy rá vonatkozó bármely személyes adat.

A Starpon Hungary Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatkezelés jogalapja: a Starpon Hungary Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

Adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának eléréséig.

 

7. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

7.1. A Szolgáltatás és esetlegesen a kiszállítás megfelelő elvégzése során a személyes adatok kezelése a szerződés és szolgáltatás teljesítése miatt szükséges.

 

7.2. Az adatkezelés jogalapja egyéb esetekben az Igénybe Vevő önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulása ahhoz, hogy a Weboldal használata során az általa megadott, illetve a róla generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A hozzájárulást Igénybe Vevő e-mail címének megadásával, vagy a regisztráció alkalmával ad meg a Starpon Hungary Kft. számára. Az Igénybe Vevő jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, melyre online van lehetőség az info@kupondebrecen.hu e-mail címen. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

7.3. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük az Igénybe Vevőket.

 

7.4. A Starpon Hungary Kft. az Igénybe Vevő által a Weboldalra történő belépéskor az Igénybe Vevő IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, illetve jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), az Igénybe Vevő külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

 

7.5. Az adatkezelő és partnerei az Igénybe Vevő által közölt személyes adatokat azon a jogalapon kezelik, hogy azok a szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek, valamint a Starpon Hungary Kft. és/vagy a Partnerek jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

7.6. A jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás az Igénybe Vevő külön hozzájárulása nélkül végezhető. A Starpon Hungary Kft. tájékoztatja Igénybe Vevőt, hogy amennyiben az adatfeldolgozók köre változik, úgy a Starpon Hungary Kft. mindenkori adatfeldolgozók részére jogosult adatokat továbbítani az adatkezelés céljának megfelelően. Az adatfeldolgozók körének megváltozásáról a Starpon Hungary Kft. jelen adatkezelési tájékoztató módosításával közli Igénybe Vevővel.

 

7.7. A Starpon Hungary Kft. tájékoztatja az Igénybe Vevőket, hogy a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, vagy jogszabály felhatalmazása esetén más szervek, adatok közlése, átadása, tájékoztatás adása, iratok rendelkezésre bocsátása céljából megkeresheti az adatkezelőt. A Starpon Hungary Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

7.8. A Starpon Hungary Kft. szavatol azért, hogy a szolgáltatás igénybevétele során általa az Igénybe Vevőkről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. Az Igénybe Vevő által a weboldalra feltöltött, megosztott tartalomért minden felelősség az Igénybe Vevőt terheli.

 

8. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

8.1. Az Igénybe Vevő által megadott adatokat a Starpon Hungary Kft. addig őrzi, amíg azok törlését vagy a hozzájárulási nyilatkozat visszavonását Igénybe Vevő nem kéri. A látogatottsági statisztikákat a Starpon Hungary Kft. 1 (egy) év után csupán aggregát formában tárolja. A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az Igénybe Vevők azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

 

8.2. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását jogszabályok teszik kötelezővé, melyek jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott időtartamig kerülnek tárolásra. A jogi, törvényes vagy szerződéses tárolási kötelezettség alapján tárolt adatokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá.

 

8.3. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a rögzítéstől számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.


9. AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE

9.1. Az adatokhoz a Starpon Hungary Kft. azon munkatársai hozzáférhetnek hozzá, akik az Igénybe Vevőnek adott szolgáltatással kapcsolatosan közvetlen tevékenységet végeznek.

 

9.2. A személyes adatokhoz hozzáférhetnek továbbá a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók, az ott megjelölt adatkezelési cél érdekében.

 

9.3. Külső szolgáltatók

 

A Starpon Hungary Kft. szolgáltatásainak és működésének folyamatos fejlesztése érdekében időről-időre harmadik személyek (”Szolgáltatók”) szolgáltatásait veszi igénybe, akikkel a Starpon Hungary Kft. együttműködik.

 

A szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók. A Starpon Hungary Kft. tájékoztatja Igénybe Vevőt, hogy amennyiben a külső szolgáltatók köre változik, úgy a Starpon Hungary Kft. a mindenkori szolgáltatók részére jogosult adatokat továbbítani az adatkezelés céljának megfelelően. A szolgáltatók körének megváltozásáról a Starpon Hungary Kft. jelen adatkezelési tájékoztató módosításával közli Igénybe Vevővel.

 

A szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre a Starpon Hungary Kft. által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek a Starpon Hungary Kft. részére.

 

a) a Starpon Hungary Kft. partnerei – a szolgáltatás teljesítése érdekében - az Igénybe Vevők által megvásárolt kuponok, termékek vagy szolgáltatások egyedi azonosító számát, vagy az azonosító egy részét kapják meg, kizárólag az Igénybe Vevő beazonosítása és a visszaélések elkerülése végett.

 

b) A Starpon Hungary Kft. terméket forgalmazó partnerei számára a számlázás teljesítése érdekében minden esetben továbbításra kerül a megrendelés leadásához tartozó számlázási név, számlázási cím (irányítószám, helység, utca, házszám).

 

d) A Starpon Hungary Kft. egyes szolgáltatásainak igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő, valamint hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatókkal is együtt működhet. Ebben az esetben olyan személyes adatok, mint az IP-cím, felhasználónév, e-mail cím, átadásra kerülnek a külső szolgáltató részére. E Külső szolgáltatók a személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják. A Starpon Hungary Kft.-vel együttműködő regisztrációt, belépést könnyítő, valamint hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók:

 

- Facebook Inc.: 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. (https://www.facebook.com/policies/cookies),

A Facebook-képpont segítségével a Weboldalon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és a Starpon Hungary Kft. részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. Ez teszi lehetővé, hogy a közösségi háló az Igénybe Vevő felhasználói szokásait feltérképezze, részükre személyre szabott ajánlatok, hirdetések megjelenítésére kerülhet sor a Facebook felületén.

 

- Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (https://policies.google.com)

A Starpon Hungary Kft. a Google Inc. (”Google”) által biztosított Google Analytics internetes elemző szolgáltatást is igénybe veszi. A Google Analytics sütiket használ. A sütik segítségével a Google lerövidíti az Igénybe Vevő IP-címét, mely továbbításra kerül a Google USA-ban található szervereire. Az így létrehozott információk ott kerülnek tárolásra, tárolás időtartama 50 hónap. A Google a weboldal üzemeltetője megbízásából ezen információk alapján értékeli az Igénybe Vevő weboldalhasználatát, és weboldalaktivitással kapcsolatos jelentéseket készít, valamint további weboldal- és internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt a weboldal üzemeltetője számára. Az Igénybe Vevő böngészője által a Google Analytics szolgáltatása révén továbbított IP-címet nem kapcsolják össze a Google más adataival.

A böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Igénybe Vevő elutasíthatja a sütik használatát és megtilthatja azt is, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a sütik által létrehozott és az Igénybe Vevő weboldalhasználatára vonatkozó adatokat (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

  

A Google Search Console használatával a Starpon Hungary Kft. figyelemmel kísérheti és fenntarthatja webhelyének jelenlétét a Google keresési eredményeiben.

 

A Starpon Hungary Kft. a Google Tag Manger-t is használja, mely jó lehetőséget kínál szkriptek és tegek (marketing és analitikai címkék) használatára a weboldalakon. Ide tartozik többek között: Google Analytics követőkód, Analytics események, Facebook Pixel kód, Adwords konverziós kódja vagy bármilyen e-mail marketingben használt kód, mely például egy felugrót jelenít meg. Ezen kívül a Tag Manager segítségével beállíthatók és olvashatók a cookie-k is.

 

e) A Starpon Hungary Kft. az ellenérték fejében igénybe vehető egyes szolgáltatásai biztosítása érdekében fizetést biztosító külső szolgáltatókkal is együtt működik. A fizetést biztosító Külső szolgáltatók a rendelkezésükre bocsátott Személyes adatokat (pl. név, bankkártya száma, bankszámlaszám stb.) a saját adatvédelmi tájékoztatóikban foglalt rendelkezéseknek megfelelőn kezelik.

 

9.4. A személyes adatok, amelyeket a Starpon Hungary Kft. Igénybe Vevőtől gyűjt, továbbításra kerülhetnek az Európai Gazdasági Térségbe (”EGT") és azokat ott is tárolhatják. A személyes adatokat esetlegesen kezelhetik az EGT-n kívül működő vállalatok is a Starpon Hungary Kft. megbízása alapján, vagy valamelyik Starpon Hungary Kft. részére szolgáltatást nyújtó vállalat megbízása alapján. Amennyiben erre kerül sor, a Starpon Hungary Kft. biztosítja Igénybe Vevőket, hogy a jelen Szabályzattal összhangban tiszteletben tartsák az Igénybe Vevők adatvédelmi jogait.

 

9.5. Amennyiben az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, abban az esetben a nyomozó hatóság, vagy egyéb megkereséssel élő hatóság részére is hozzáférhetővé válnak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatok.

 

9.6. Az adatok továbbítását követően az egyes adatfeldolgozók az adatkezelést külön-külön végzik. A Starpon Hungary Kft. kizárólag az általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseinek megfelelő harmadik személyeknek adja át az adatokat, de ezen harmadik személyek adatkezelésért felelősséget nem vállal.

 

10. AZ IGÉNYBE VEVŐ JOGAI, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

10.1. Tájékoztatáshoz való jog: Igénybe Vevő tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.

 

10.2. Az Igénybe Vevő hozzáférési joga

Igénybe Vevő jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van bármikor jogosult kérelmezni a Starpon Hungary Kft.-től a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést.

A tájékoztatáskérés az alábbiakra terjedhet ki: az adatkezelés céljaira, a személyes adatok kategóriáira, az esetleges adattovábbítás címzettjeire, az adattovábbítás céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás jogára, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogára, az adatforrásokra vonatkozó információra, az automatizált döntéshozatal tényére, ideértve a profilalkotást is. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

10.3. Helyesbítés joga

Az Igénybe Vevő jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Igénybe Vevő ezen túlmenően saját felhasználói felületén is módosíthatja adatait. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Igénybe Vevő jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

10.4. Törléshez való jog

A Felhasználó kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak törlését. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: 
- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, 
- -a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve
- közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 
- a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy 
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az Igénybe Vevőt, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

A Starpon Hungary Kft. megteszi az észszerűen elvárható technikai lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatkezelőket, adatfeldolgozókat, hogy az érintett kérelmezte a személyes adatok másolatának törlését.

A Starpon Hungary Kft. által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le.

 

10.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Starpon Hungary Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
- az adatkezelés jogellenes, és az Igénybe Vevő ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Igénybe Vevő igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- az Igénybe Vevő tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

10.6. Adathordozáshoz való jog

Az Igénybe Vevő jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

10.7. Tiltakozás joga

Az Igénybe Vevő tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés
- közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,
- az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, 
- közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is,
- tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Igénybe Vevő érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak

Az Igénybe Vevő fenti jogosultságainak érvényesítéséhez a Starpon Hungary Kft. Ügyfélszolgálata nyújt segítséget a info@kupondebrecen.hu e-mail címen. Starpon Hungary Kft. az Ügyfélszolgálatára beérkezett kérelmeket a lehetőség szerint azonnal, de legfeljebb 30 napon belül elbírálja, a válaszról Igénybe Vevőt értesíti.

 

10.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Igénybe Vevő jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 


11. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

A Starpon Hungary Kft. arra törekszik, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezze. Amennyiben a vitás kérdések békés rendezése eredménytelen marad, Igénybe vevő bírósági úton érvényesítheti.12. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket, valamint a jogérvényesítés pontos módját, a Hatóság eljárását a következő törvények tartalmazzák:

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.
- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet (továbbiakban: „GDPR”),
- a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (továbbiakban: „Postatörvény”), 
- a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: „Postarendelet”), 
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: „Számviteli törvény”), 
- a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”), 
- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fogyasztóvédelmi törvény”), valamint13. LÁTOGATÓ-AZONOSÍTÓK (COOKIE, SÜTI)

13.1. Az Európai Uniós törvények értelmében a Starpon Hungary Kft. felhívja a Weboldal látogatóinak figyelmét arra, hogy a Weboldal ún. "cookie"-kat, "sütiket" használ annak érdekében, hogy a Starpon Hungary Kft. bizonyos funkciók használatát lehetővé tegye. A névtelen látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profil-információk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szerver a Weboldal látogatója számítógépén helyez el. Ezek a sütik egyfelől lehetnek technikai sütik, melyek a Weboldal megfelelő működéséhez szükségesek, másfelől lehetnek promóciós sütik, melyeket a Starpon Hungary Kft. annak érdekében használ, hogy személyre szabott tartalommal szolgálhasson az igénybe vétel során.

Egyes Starpon Hungary Kft. által használt sütik törlődnek a böngészés befejeztével, vagyis a böngésző bezárásával (ún. ideiglenes sütik). Más sütik az Igénybe Vevő eszközén maradnak és lehetővé teszik a Starpon Hungary Kft. vagy partnercégeink számára, hogy felismerjék az Igénybe Vevő böngészőjét a következő látogatás alkalmával (állandó sütik).

 

13.2. A Starpon Hungary Kft. által használt sütik típusai:

a) technikai sütik: ezen sütik a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és ezeket a Starpon Hungary Kft. rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek a sütik arra szolgálnak, hogy a Weboldal hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni, ezek a cookie-k az Igénybe Vevő látogatása után automatikusan törlődnek;
b) funkcionális sütik: ezek a cookie-k segítenek abban, hogy a Weboldal működése javuljon, hogy az Igénybe Vevő felhasználói élményét a Starpon Hungary Kft. személyesebbé tegye, és hogy Igénybe Vevő sok hasznos funkciót tudjon használni, ezek a funkcionális sütik nem feltétlenül szükségesek a Weboldal, vagy az alkalmazások működéséhez, ám kétségtelenül javítják a Weboldalon a felhasználói élményt;
c) analitikus sütik: ezeket a Weboldal látogatóinak használati szokásainak megismerésére használja a Starpon Hungary Kft, az így gyűjtött információk: megtekintett oldalak, információ arról, hogyan érkezett Igénybe Vevő a Weboldalra és mikor hagyta el azt, az Igénybe Vevő által használt platform típusa, valamint az aktivitások dátuma és ideje, ezen sütik segítségével a Starpon Hungary Kft. információt gyűjt arról is, mitől hatékony egy hirdetés vagy egy kommunikáció, hogy a jövőben is érdekes és lényeges tartalmakat juttasson el Igénybe Vevőhöz;
d) kereskedelmi célú sütik: a Starpon Hungary Kft. cookie-kat használ a Weboldalon, valamint más szervezetek weboldalain, és a közösségi média használata során az online hirdetések megjelenítéséhez, annak érdekében, hogy Igénybe Vevő részére személyre szabott reklámokat mutathasson. A Cookie-k megmutatják azt is, ha Igénybe Vevő megnézett valamely hirdetést, és azt is, hogy azt mennyi ideig nézte.

 

13.3. Bizonyos esetekben a Starpon Hungary Kft. lehetővé teszi más cégeknek, hogy sütiket helyezzenek el a Starpon Hungary Kft. weboldalán és alkalmazásain keresztül.

A cookie-k használata során a Starpon Hungary Kft.-vel együttműködő harmadik felek az adatkezelési tájékoztató 8. pontjában került részletes felsorolásra. Ők és a Starpon Hungary Kft. továbbított látogató azonosítókat az alábbi célokra használják fel.

a) mérés és személyre szabás: annak elemzésére szolgál, hogy a Starpon Hungary Kft.  szolgáltatásait hogyan használják; ezek az adatok arra is használhatók, hogy lehetővé tegyék a Starpon Hungary Kft. szolgáltatásainak személyre szabását és a szolgáltatások hirdetését. 
b) vásárlási élmény gazdagítása személyre szabott ajánlatok megjelenítésével (termékajánlatok).
c) online marketing: a Weboldalon és más weboldalokon keresztül az Igénybe Vevő részére megjelenített hirdetések személyre szabása az Igénybe Vevő korábbi kapcsolódásain keresztül. 
d) közösségi média: közösségi média felületeken történő reklámozás és a Weboldalon történő közösségi megosztás és kapcsolódás lehetővé tétele. Ezek a cégek a saját céljaikra is használhatják az adatokat, köztük az Igénybe Vevő profilozását és más hirdetésekkel való megcélzását. 
e) Kommentek: a Weboldalon történő hozzászólások kezeléséhez.
f) hirdetések elhelyezése a kereskedelmi partnerek számára: lehetővé teszi a Starpon Hungary Kft. számára online hirdetések személyre szabását és megjelenítését a kereskedelmi Partnerek nevében.

 

13.4. A sütiken keresztül az alább információ típusok gyűjtésére kerül sor: IP cím, eszközazonosítók, a megtekintett oldalak, a használt böngésző típusa, a böngészési információk, a használt operációs rendszer, az internetszolgáltató, időbélyeg, azon hirdetések, amelyekre Igénybe Vevő rákattintott vagy koppintott, Igénybe Vevő tartózkodási helye, a hivatkozási URL, a weboldalon/ alkalmazásokban használt funkciók vagy az ott elvégzett tevékenységek.

 

13.5. A Starpon Hungary Kft. az Igénybe Vevő által a Weboldalra történő belépéskor az Igénybe Vevő IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, illetve jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), az Igénybe Vevő külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

13.6. A böngésző beállításaiban (általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel) Igénybe Vevő elfogadhatja vagy elutasíthatja az új cookie-kat és törölheti a meglévő cookie-kat. Azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az értesítse Igénybe Vevőt minden alkalommal, amikor új cookie-kat helyeznek el a számítógépben vagy más eszközön. A cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat találhat a böngésző „help’ funkciójában. Ha Igénybe Vevő úgy dönt, hogy néhány vagy az összes cookie-t kikapcsolja, nem fogja tudni használni a Weboldal valamennyi funkcióját.

Amennyiben Igénybe Vevő nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát az alábbi módon ki illetve visszakapcsolhatja azokat. A linkre való kattintással Igénybe Vevő beállíthatja a cookie-k használatát.
- Google Crome böngésző: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
- Firefox böngésző: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
- Internet Explorer böngésző: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
- Safari böngésző: https://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471
- Opera böngésző: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

Egyéb böngészők esetében meg kell keresni az adott böngésző beállításaiban a ki-bekapcsolás lehetőséget.

 

13.7. Igénybe Vevő a Szolgáltatásokban használt, a hirdetésekhez kapcsolódó Cookie-kat is kezelheti oly módon, ha kijelentkezik a fent felsorolt Szolgáltatókon keresztül.

 

14. KIKÖTÉS

14.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját időről-időre megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások, adatfeldolgozók, külső szolgáltatók köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 5 nappal előre közzéteszi honlapján.

 

14.2. Jelen adatvédelmi tájékoztató és a Starpon Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételi, illetve a látogató-azonosítókra vonatkozó tájékoztató egymást kiegészítő dokumentumok, melyek a www.kupondebrecen.hu weboldalon tekinthetők meg.

 

ZÁRADÉK

Jelen adatkezelési tájékoztatóban a Starpon Hungary Kft. az adatkezelésre vonatkozó lényeges elemekről nyújt tájékoztatást Igénybe Vevő részére. Amennyiben Igénybe Vevő az adatkezelésre vonatkozó részletesebb tájékoztatást kér, úgy a Starpon Hungary Kft. az info@kupondebrecen.hu e-mail címen rendelkezésre áll, és vállalja, hogy a kérelemnek megfelelő, teljes körű tájékoztatást nyújt.

 

Érvényes és hatályos 2018. május 24. napjától.